Jesteś tutaj: Start / Projekty z funduszy UE

Projekty z funduszy UE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekty współfinansowane ze środków UE realizowane na terenie Gminy Brójce:

Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu zakończona

15 stycznia 2018 roku zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Bukowcu. Projekt ten jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-01.

Wartość projektu po udzieleniu zamówienia publicznego – 651 055,00 zł

Wysokość dofinansowania – 408 900,45 zł

Wkład własny – 242 154,55 zł

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące cele:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego,
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym poprawie ulegnie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

Oraz efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 145 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 23,66 ton/rok – wskaźnik zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych 12 miesięcy od oddania inwestycji do użytkowania.

Zakres prac obejmował budowę złączy kablowych, budowę rozdzielni oświetlenia ulic, budowę linii kablowej, budowę słupów oświetlenia wraz z oprawami ledowymi, podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów, uporządkowanie terenu.

Trwa realizacja projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-00.

Zrealizowane zostały roboty ziemne polegające na wykopach rowów, układaniu kabli oraz montowaniu prefabrykowanych podstaw pod słupy oświetleniowe. W chwili obecnej trwa montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetleniowych.

Planowana data zakończenia wszystkich prac to 15 stycznia 2018 roku.

   

Trwa realizacja projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-00.

W chwili obecnej realizowane są roboty ziemne polegające na wykopach rowów, układaniu kabli oraz montowaniu prefabrykowanych podstaw pod słupy oświetleniowe.

Planowana data zakończenia wszystkich prac to 15 stycznia 2018 roku.

Projekt „Budowa placu zabaw i siłowni w Brójcach”

Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na operację „Budowa placu zabaw i siłowni w Brójcach”, której celem jest promocja aktywnego trybu życia i pobudzenie aktywności mieszkańców. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość projektu – 134 247,22

Wartość projektu wyrażona kosztami kwalifikowanymi – 109 144,08

Kwota pomocy finansowej – 69 448,00

Wkład własny – 64 799,22

Przewidywany czas realizacji – do 31.07.2018 r.

Projekt „Budowa placu zabaw w Bukowcu”

Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na operację „Budowa placu zabaw w Bukowcu”, której celem jest stworzenie dodatkowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców gminy. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość projektu – 95 205,84

Wartość projektu wyrażona kosztami kwalifikowanymi – 77 403,12

Kwota pomocy finansowej – 49 251,00

Wkład własny – 45 954,84

Przewidywany czas realizacji – do 31.07.2018 r.

Loga projektu

Gmina Brójce realizuje projekt „Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/17-00.

Wartość projektu – 812 800,00 zł

Wysokość dofinansowania – 510 642,00 zł

Wkład własny – 302 158,00 zł

Cele projektu:

 1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego,
 2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym poprawie ulegnie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

Planowane efekty:

 1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 145 szt.,
 2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 23,66 ton/rok.

Zakres prac – budowa złączy kablowych, budowa rozdzielni oświetlenia ulic, budowa linii kablowej, budowa słupów oświetlenia wraz z oprawami ledowymi, podłączenie przewodów, wykonanie pomiarów, uporządkowanie terenu.

Loga projektu

Zespół Szkół w Kurowicach realizuje projekt „Szkolna rewolucja – program modernizacji nauczania języków obcych, matematyki i przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół w Kurowicach”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.01.02-10-A011/16-00.

Wartość projektu – 576 731,00 zł
Wysokość dofinansowania – 536 359,83 zł
Wkład własny – 40 371,17 zł
Czas realizacji projektu – sierpień 2016 – luty 2018
Cele projektu – podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zadania w projekcie:
 • zakup wyposażenia pracowni fizyko-chemicznej,
 • zakup sprzętu TIK na potrzeby mobilnej pracowni komputerowej,
 • szkolenia nauczycieli z zakresu realizacji zajęć z wykorzystaniem sprzętu TIK,
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające dla uczniów (w tym w formie wyjazdowej),
 • nauka programowania dla uczniów.
Wskaźniki realizacji celu:
 • liczba osób objęta szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 224,
 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2,
 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 174,
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 2,
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 50.

"Budowa ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu"
"Piknik integracyjny pn. Pożegnanie lata w gminie Brójce"
"Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. X Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"
 „Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce”
"Remont sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach"
"Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. IX Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"
"Utwardzenie terenu w Kurowicach"
"Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej "Ekoland"   przy Szkole Podstawowej  im. Orła Białego w Kurowicach  w Zespole Szkół w Kurowicach".
"Budowa sceny wraz z zapleczem w Woli Rakowej"
"Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu wraz ze sceną plenerową i zagospodarowaniem terenu"
"Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. VIII Muzyczne lato we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"
"Mogę więcej"
"Organizacja i przeprowadzenie festynu, pn. "VII Lato Muzyczne" we wsi Wola Rakowa, gmina Brójce, na potrzeby kulturalno - społeczne"
"Z tradycją na TY - kultywowanie i promowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Bukowiaczek"
"Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce".
„Przedszkolak w świecie nauki”
„Książka Przyjacielem Przedszkolaka”
"Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu: ul. Konwaliowa, Azaliowa, Irysowa, Krokusowa, Przylesie, Ogrodowa, Narcyzowa"
"Nowy Punkt Przedszkolny szansą dla Bukowca"

Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie BIP Urzędu Gminy Brójce w dziale "Fundusze unijne"

Artykuły

11 kwietnia 2018

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wójt Gminy Brójce podpisał umowę o dofinansowanie  zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącego realizacji zadania „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brójce na lata 2018-2032”

Wartość ogólna zadania - 12 000,00

Wysokość dofinansowania - 6 000,00

W ramach projektu zostanie wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w postaci bazy danych o nieruchomościach oraz na jej podstawie zostanie utworzony program usuwania azbestu, który będzie dokumentem strategicznym Gminy.

 

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/