Portal informacyjny Gminy Brójce

Oferta realizacji zadania publicznego - ogłoszenie

13 kwietnia 2022

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą "Aktywizacja intelektualna i ruchowa seniorów poprzez turystykę", zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.

Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 w terminie do dnia 22 kwietnie 2022 roku włącznie do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu). 

Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia: https://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1131