Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

9 lipca 2019

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu, którego celem jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi...

 

Czytaj więcej o: Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"
9 lipca 2019

Uwaga rolnicy i producenci rolni!

Szacowanie szkód poniesionych w wyniku suszy. Przypominamy – wnioski przyjmowane będą do 12 lipca 2019 r. Najistotniejszy warunek – uprawy muszą być na polach w czasie ich oceny przez członków komisji. Szczegółowe informacje:  https://www.brojce.pl/art,421,wnioski-o-oszacowanie-szkod-poniesionych-w-wyniku-suszy

 

Czytaj więcej o: Uwaga rolnicy i producenci rolni!
4 lipca 2019

Zatrudnienie, wsparcie przedsiębiorczości - konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Bezpośredni link: http://www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-19-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-zit/

Więcej informacji: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-viii.3.3-1/2019-

Czytaj więcej o: Zatrudnienie, wsparcie przedsiębiorczości - konkurs
3 lipca 2019

Wnioski o oszacowanie szkód poniesionych w wyniku suszy

Wójt Gminy Brójce informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku suszy, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Brójce do dnia 12 lipca 2019 r. jeżeli szkody nastąpiły:

 - w zbożach ozimych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbożach jarych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w kukurydzy na ziarno i kiszonkę na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w rzepaku i rzepiku na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w krzewach i drzewach owocowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w roślinach strączkowych na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

- w zbiorach łąk trwałych II pokos na klasach bonitacyjnych gleb: V oraz VI

Wzór wniosku o oszacowanie szkód, wraz z załącznikami, dostępny jest poniżej w wersji elektronicznej lub w Urzędzie Gminy Brójce.

Dokumenty dostępne są także na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodz.uw.gow.pl

 

Czytaj więcej o: Wnioski o oszacowanie szkód poniesionych w wyniku suszy
3 lipca 2019

Rowerem przez obszary chronione Marysinka

Gmina Brójce partnerem projektu.

Obszarem o największym potencjale rekreacyjnym na terenie gminy Andrespol są stawy Marysinek - zlokalizowane w miejscowości Justynów. Właśnie kończy się ostatni etap przedsięwzięcia, które uzyskało unijne wsparcie w ramach projektu pn. Rowerem przez obszary chronione Marysinka. Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, Działanie V.4. Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska). Całkowita wartość projektu wg. wniosku o dofinansowanie miała wynieść 1 907 880,00 zł przy kwocie 1 311 188,79 zł dofinansowania ze środków EFRR.

Projekt zakładał wybudowanie ścieżki rowerowej o łącznej długości ponad 2 km, budowę dwóch parkingów oraz montaż 4 pomostów pływających na dwóch stawach. Większość robót została już wykonana – powstała ścieżka rowerowa wkoło stawów, jeden z parkingów, a obecnie na ukończeniu jest szlak pieszo-rowerowy prowadzący od stawów do Andrespola i drugi parking oraz montowane są pomosty pływające.

 

Czytaj więcej o: Rowerem przez obszary chronione Marysinka