Mała architektura zabytkowa - nabór do programu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2023

Do 14 lutego br. zgłoszenie w tym programie może złożyć osoba prawna, fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Może być to także inicjatywa społeczności lokalnej m.in. mieszkańców, parafian, właścicieli i/lub współwłaścicieli zabytku lub terenu, na którym znajduje się obiekt małej architektury zabytkowej. W przypadku, gdy zgłaszający nie jest właścicielem/współwłaścicielem obiektu lub jest więcej niż jeden właściciel, do zgłoszenia należy załączyć zgodę wszystkich właścicieli zabytkowego obiektu.

Pomoc finansowa może być udzielona na wykonanie prac wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem najbliższego otoczenia obiektu małej architektury zabytkowej, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji lub gminnych ewidencji zabytków z obszaru województwa łódzkiego
2) znajduje się na obszarze województwa łódzkiego

Pomoc finansowa może być udzielona w wysokości do 80% ogółu nakładów, nie więcej niż 20 000,00 zł na jeden obiekt.

Szczegóły: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/mala-architektura-zabytkowa?fbclid=IwAR3SY1nO7QHrQnwSOZxbzbhU0OYsD90klFIAPdOMy1Z10SwYqiDpZ3OsSr0