Nabór partnerów do Komitetu Doradczego SŁOM

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2022

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny - SŁOM, przyjętego Uchwałą nr 14/2022 Rady Stowarzyszenia w dniu  29.09.2022 r. ustanawiającego Komitet Doradczy, jako ciało opiniujące i doradcze, w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentów strategicznych, kształtujących kierunki rozwojowe Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 17/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu Komitetu Doradczego Stowarzyszenia oraz ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu i zapisów Umowy Partnerstwa, a także pozostając w zgodzie z art. 34 ust. 15 pkt 6 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa) i Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027, Biuro SŁOM uruchomiło proces naboru partnerów do prac Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027.

Członkami Komitetu mogą być przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawiciele podmiotów społeczno-gospodarczych działających na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji lub innych podmiotów stanowiących potencjalne partnerstwa społeczno-gospodarcze z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - ŁOM. Zasady działania oraz wyznaczania składu Komitetu Doradczego określone zostały w wymienionym wyżej Regulaminie.

W ramach współpracy z partnerami SŁOM liczy przede wszystkim na zaangażowanie merytoryczne w realizację zadań w zakresie przygotowania i wdrażania dokumentów strategicznych dla obszaru ŁOM (w szczególności Strategii ZIT oraz strategii ponadlokalnej). Chodzi o uspołecznienie charakteru ww. dokumentów, skonsultowanych z interesariuszami i przedstawicielami społeczności ŁOM. Informacje dotyczące rekrutacji wraz z Regulaminem i formularzem dostępne są pod linkiem: http://www.lom.lodz.pl/ogloszenia/