Uwagi do oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2021

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół  w Kurowicach „Szkoła z Przyszłością”,  które złożyło ofertę na podstawie art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym”, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce.
Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce, Brójce 39 w terminie do dnia 11 października br. (włącznie) do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu). Szczegóły oferty: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1131-7695