Konkurs "Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2020

16 listopada 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegóły: http://www.lom.lodz.pl/project/ogloszenie-konkursu-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-002-20-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-zit/