DESZCZÓWKA - gromadzenie wód opadowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2020

Program ma na celu efaktywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych, stabilizowanie warunków wigotności i mikroklimatu.

Chodzi o wspieranie inwestycji budowlanych: ogrodów deszczowych, muld chłonnych, studni chłonnych, naziemnych wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachów, podziemnych zbiorników na wody opadowe.

Kwota wsparcia może wynieść do 70% kosztów kwalifikowalnych, ale maksymalnie do 5 tys. zł netto. VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

 

Kosztami kwalifikowalnymi są: zakup materiałów niezbędnych do wykonania zbiorników, systemów rozprowadzania zgromadzonych wód opadowych, roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem inwestycji.

Kosztami niekwalifikowalnymi są: wykonanie dokumentacji projektowej, pomiary geodezyjne, nadzór inwestorski.

Odbiorcami końcowymi mogą być: osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub innymi użytkownikami nieruchomości posiadającymi tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane, na okres realizacji zadania i nie krótszy niż 3 lata od dnia jego zakończenia.

Gmina Brójce jako beneficjent może wystąpić o przyznanie dotacji na realizację tego programu.

Mieszkańców gminy zainteresowanych przystąpieniem do programu Deszczówka - gromadzenie wód opadowych (http://www.wfosigw.lodz.pl/deszczowka---gromadzenie-wod-opadowych-,46,747.html) prosimy o kontakt telefoniczny: 42 245 01 45 lub mailowy: urzadgminy@brojce.pl

Chodzi o podanie swojego imienia, nazwiska, nr telefonu kontaktowego oraz opisu planowanej inwestycji.

W przypadku małego zainteresowania udziałem w w/w programie, Gmina Brójce zastrzega sobie możliwość nie składania wniosku w ramach przedmiotowego konkursu.