Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2019

logotypy

Gmina Brójce realizuje projekt „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.01-10-0001/19-00. zawartej  w dniu 14.10.2019

Wartość projektu – 682 791, 46 zł

Wysokość dofinansowania – 246 500,00 zł

Wkład własny – 436 291,46 zł

Cele projektu:

  1. bezpośrednie – budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych (ledowe oprawy uliczne); budowa ww. infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy oraz całego regionu łódzkiego, a także przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię sektora publicznego,
  2. pośrednie – zwiększenie obszaru województwa i kraju, na którym poprawie ulegnie stan powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego w porównaniu do budowy w systemie tradycyjnym, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego, zwiększenie komfortu życia mieszkańców gminy, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, poprawa wyposażenia w infrastrukturę użyteczności publicznej gminy, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2).

Planowane efekty:

  1. wskaźniki produktu – liczba nowych punktów świetlnych – 64 szt.,
  2. wskaźniki rezultatu – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) – 9,56 ton/rok.