Zmiany w naliczaniu i wysokości opłat za odpady komunalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2019

Zawiadamiamy, że od 1 lutego 2019 r. zmienia się metoda ustalenia oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na gminę  bezwzględny obowiązek realizacji zadania jakim jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, narzucając jednocześnie sposób realizacji odbioru poprzez określenie poziomów recyklingu, a co za tym idzie sukcesywne zmniejszanie ilości odpadów zmieszanych. Ma to decydujący wpływ na koszt obsługi systemu. Po dokładnej analizie tej sytuacji Rada Gminy Brójce podjęła Uchwałę Nr III/30/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalając:

- stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane
w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca

- stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny w wysokości 34,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
  

W każdej chwili możliwe jest zadeklarowanie selektywnej zbiórki odpadów, jeśli do tej pory tak nie było (w tym celu trzeba złożyć stosowną deklarację w Urzędzie Gminy Brójce, pokój 22, I piętro).

Podjęcie trudnej decyzji dotyczącej podwyższenia opłaty, podyktowane było wynikiem rozstrzygniętego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce”. Jedyna oferta, złożona przez firmę Jantar 8 Sp. z o.o. ze Rzgowa, opiewała na kwotę 1 379 856,00 zł brutto (tj. ponad dwukrotnie wyższą w stosunku do poprzedniego przetargu z lipca 2017 r.).

Jednocześnie wyjaśniamy, że środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są wyłącznie na sfinansowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Gmina nie może przeznaczyć ich na realizację innych zadań.  System musi sfinansować się sam, co oznacza, że nie jest dozwolone finansowanie go z innych źródeł (np. dopłat czy innych dochodów gminy).

W najbliższym czasie przesłane zostaną indywidualne zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla każdej zamieszkałej nieruchomości. Nie ma konieczności składania nowej deklaracji (chyba, że zmiana będzie dotyczyła informacji innych niż wysokość opłaty). Do zawiadomienia dołączymy również uchwałę Rady Gminy oraz  klauzulę informacyjną dotyczącą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.