Warsztaty komputerowe w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2018

W Polsce jest ok. 10 mln seniorów wykluczonych cyfrowo, z czego w Województwie Łódzkim aż 65% populacji 45+. Poniższy pomysł jest krokiem do częściowego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych.

Zakłada się zorganizowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego cyklu warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób 45+ z terenu Województwa Łódzkiego i będzie to III edycja projektu pn. „Ucyfrowieni”...

W 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego był realizowany projekt
pn. „Kapitał Innowacji 2009. Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego”. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakładał podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego, stanowiących element Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego oraz nabycie umiejętności trenerskich przez 10 pracowników UM w Łodzi. Trenerzy Ci powinni przekazywać zdobytą w trakcie projektu wiedzę innym.

W latach 2012-2013 w UMWŁ realizowane był projekt pn. „Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”, w którym przeszkoleni trenerzy ds. społeczeństwa informacyjnego i innowacji pogłębili nabyte wcześniej kompetencje. Ponadto, w latach 2010 – 2012 w ramach projektu pn. „Nowoczesny samorząd - Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego WŁ” pracownicy UMWŁ
nabyli kompetencje komputerowe, które zostały potwierdzone certyfikatem ECDL
(Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). W związku z tym, mają oni kompetencje, które mogą przekazać osobom z pokolenia 45+, które nie posiadają takich umiejętności.

Opisany projekt stanowi kontynuację idei zawartych w projektach z lat ubiegłych.

Projekt wpisuje się z zadania Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji, tj. Edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy SI. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji …„nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia działań w celu stymulowania stałego wzrostu cyfrowych kompetencji mieszkańców oraz obsługujących ich pracowników administracji publicznej na wszystkich szczeblach”…., ...„potrzebujemy stale, niezależnie od wieku, podnosić nasze kompetencje cyfrowe, by efektywnie korzystać
z dobrodziejstw cyfryzacji i konkurować na globalnym rynku”…..

Projekt pn. „Ucyfrowieni” stanowi kontynuację idei podjętej w projektach POKL.

Grupy docelowe: „Ucyfrowieni” - to 140 osób w wieku 45+ nieposiadających umiejętności obsługi komputera bądź posiadających podstawową wiedzę z tego zakresu, mieszkających
na terenie Województwa Łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą umiejętności  informatyczne.

Osoby szkolące: pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 trenerów oraz dodatkowo przez innych pracowników, którzy przekażą dodatkowe informacje z tematyki związanej z warsztatami.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na plakatach i stronie internetowej lodzkie.pl, si.lodzkie.pl, w przesłanej do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy, informacji o warsztatach.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona telefonicznie. Każdy zainteresowany będzie musiał telefonicznie zapisać się na dany miesiąc, w którym odbywać się będą warsztaty.
Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób. Przewiduje się zróżnicowanie poziomów na warsztaty dla początkujących i nieco bardziej zaawansowanych uczestników. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa.

Częstotliwość spotkań: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.

Miejsce szkoleń: sala Sejmiku UMWŁ bądź inna sala dostępna w danym terminie.

Sprzęt: komputery UMWŁ (zakupione w projekcie Nowoczesny Samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego).

Tematyka: zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym, e- podróże, e-zakupy, e-learning, e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura etc.

Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Efekt końcowy: podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ Województwa Łódzkiego.

Konferencje: zorganizowanie konferencji powiązanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego obchodzonego corocznie w dniu 17 maja. Każde obchody mają inny temat przewodni, toteż zgodnie z tematem zaproszeni goście - prelegenci wystąpią przed widownią złożoną z osób z pokolenia 45+, w tym uczestników warsztatów Ucyfrowieni.

Przewidywany całkowity koszt : 19.700 zł poniesione zostaną na zakup suszu konferencyjnego i wody mineralnej dla uczestników zajęć, materiałów: notatniki, długopisy pendrive'y, druki/gadżety promocyjne, które zostaną wręczone z dyplomami uczestnikom na zakończenie warsztatów wraz z dyplomami oraz przygotowanie konferencji, w tym usługa cateringowa i koszty promocji (ogłoszenia prasowe).