Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

2 sierpnia 2018

Działa już MOBILNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW

Chcą Państwo otrzymywać najważniejsze informacje z życia gminy przez sms? Można też zainstalować odpowiednią aplikację albo podać swój adres e-mail. Gmina Brójce wdrożyła właśnie taki MOBILNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW. Wystarczy bezpłatnie się zarejestrować, a my będziemy informować Państwa przez wybrany kanał: sms, aplikacja, e-mail.

Tu się można zarejestrować: 

https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/3b47af31/Gmina-Br%C3%B3jce

 

 

27 lipca 2018

Uwaga! Ostrzeżenie o upałach!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie dotyczące upałów. Od godz. 14:00 28 lipca do godz. 20:00 29 lipca 2018 r. na terenie naszego województwa temperatura powietrza ma wynieść od 29 do 31 stopni Celsjusza w dzień i minimalnie od 19 do 21 stopni Celsjusza w nocy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska prognozuje się na 90%. 

26 lipca 2018

W kasie Urzędu Gminy można zapłacić kartą lub telefonem

Szanowni Państwo, informujemy że w kasie UG w Brójcach wszelkie opłaty i należności można już uiszczać bezgotówkowo – przy użyciu kart płatniczych bądź telefonów komórkowych. Jednocześnie informujemy, że kasa UG w Brójcach czynna jest w poniedziałki w godz. 7:30-15:00, wtorki 7:30-16:30, środy 7:30-15:00, czwartki 7:30-15:00, piątki 7:30-13:30.

12 lipca 2018

Opłata retencyjna

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 

  1. a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

 

-które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.
                Wysokość opłaty za usługę wodną, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje ww. ustawa wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Stawki jednostkowe za ww. usługi wodne ustalone zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

                Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata będzie ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia będzie zobowiązany wnieść  ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczona zostanie  mu informacja. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą

w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego, proszę osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę (zlokalizowaną na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej) w co najmniej 70%, o przedstawienie Wójtowi Gminy Brójce danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w terminie do 31 sierpnia 2018r., dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej.


                Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy Brójce lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce. Na podstawie ww. przepisów, do zidentyfikowanych podmiotów będą wysyłane pierwsze informacje w sprawie wymiaru opłaty za usługi wodne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brójce w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem  42 295 01 17.

5 lipca 2018

Szacowanie szkód wywołanych przez suszę

Do 3 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy Brójce wpłynęło 37 wniosków od rolników i producentów rolnych z terenu gminy o oszacowanie szkód wywołanych przez suszę. Wnioski dotyczą przede wszystkim upraw zbóż jarych i ozimych.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiciele gminnej komisji powołanej do oszacowania szkód, rozpoczną pracę w terenie od dnia 6 lipca 2018 r.