Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2015

Ogłasza się, iż uznając celowość realizacji zadania publicznego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH "SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ", które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „Koncepcja inteligencji wielorakich jako podstawa nowoczesnej edukacji” zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce. Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, w terminie do dnia 10 marca 2015 r. włącznie do godz. 17.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Wójt Gminy Brójce

Załącznik - oferta