Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

27 lipca 2018

Uwaga! Ostrzeżenie o upałach!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie dotyczące upałów. Od godz. 14:00 28 lipca do godz. 20:00 29 lipca 2018 r. na terenie naszego województwa temperatura powietrza ma wynieść od 29 do 31 stopni Celsjusza w dzień i minimalnie od 19 do 21 stopni Celsjusza w nocy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska prognozuje się na 90%. 

Czytaj więcej o: Uwaga! Ostrzeżenie o upałach!
26 lipca 2018

W kasie Urzędu Gminy można zapłacić kartą lub telefonem

Szanowni Państwo, informujemy że w kasie UG w Brójcach wszelkie opłaty i należności można już uiszczać bezgotówkowo – przy użyciu kart płatniczych bądź telefonów komórkowych. Jednocześnie informujemy, że kasa UG w Brójcach czynna jest w poniedziałki w godz. 7:30-15:00, wtorki 7:30-16:30, środy 7:30-15:00, czwartki 7:30-15:00, piątki 7:30-13:30.

Czytaj więcej o: W kasie Urzędu Gminy można zapłacić kartą lub telefonem
12 lipca 2018

Opłata retencyjna

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018r.; osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 

  1. a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

 

-które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.
                Wysokość opłaty za usługę wodną, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje ww. ustawa wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Stawki jednostkowe za ww. usługi wodne ustalone zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

                Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata będzie ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia będzie zobowiązany wnieść  ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczona zostanie  mu informacja. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą

w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego, proszę osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę (zlokalizowaną na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej) w co najmniej 70%, o przedstawienie Wójtowi Gminy Brójce danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w terminie do 31 sierpnia 2018r., dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej.


                Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy Brójce lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce. Na podstawie ww. przepisów, do zidentyfikowanych podmiotów będą wysyłane pierwsze informacje w sprawie wymiaru opłaty za usługi wodne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brójce w pokoju 16 lub telefonicznie pod numerem  42 295 01 17.

Czytaj więcej o: Opłata retencyjna
5 lipca 2018

Szacowanie szkód wywołanych przez suszę

Do 3 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy Brójce wpłynęło 37 wniosków od rolników i producentów rolnych z terenu gminy o oszacowanie szkód wywołanych przez suszę. Wnioski dotyczą przede wszystkim upraw zbóż jarych i ozimych.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiciele gminnej komisji powołanej do oszacowania szkód, rozpoczną pracę w terenie od dnia 6 lipca 2018 r. 

Czytaj więcej o: Szacowanie szkód wywołanych przez suszę
2 lipca 2018

Obniżenie ciśnienia wody

Z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej w Bukowcu,  3 lipca 2018 r. w godz. 8:00-16:00, w tym samym czasie wystąpi także znaczne obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie miejscowości Bukowiec, Wygoda, Brójce oraz Leśne Odpadki. W związku z tym Zakład Usług Komunalnych w Brójcach prosi mieszkańców o pobór wody (w tym czasie) jedynie do celów bytowych. Za utrudnienia - przepraszamy. 

Czytaj więcej o: Obniżenie ciśnienia wody