Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

4 marca 2015

Nowe dowody osobiste i rejestracja w USC - utrudnienia

1 marca weszły w życie nowe przepisy: ustawa o dowodach osobistych, ustawa o ewidencji ludności, prawo o aktach stanu cywilnego. Zmiany te wiążą się z koniecznością obsługi mieszkańców w nowych, dostarczonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych programach informatycznych.  Niestety pierwsze dni marca pokazały, że nowe oprogramowanie nie działa poprawnie. W związku z powyższym mogą wystąpić poważne utrudnienia w obsłudze mieszkańców – zarówno na stanowiskach ds. dowodów osobistych oraz ewidencji ludności jak i w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość podczas załatwiania spraw urzędowych w USC i w ewidencji ludności.

Czytaj więcej o: Nowe dowody osobiste i rejestracja w USC - utrudnienia
3 marca 2015

Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego

Ogłasza się, iż uznając celowość realizacji zadania publicznego przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH "SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ", które złożyło ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „Koncepcja inteligencji wielorakich jako podstawa nowoczesnej edukacji” zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brójce. Uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Brójce (pokój nr 9) lub listownie na adres: Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39, w terminie do dnia 10 marca 2015 r. włącznie do godz. 17.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

Wójt Gminy Brójce

Załącznik - oferta

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
2 marca 2015

Wyniki wyborów uzupełniających Wyniki wyborów uzupełniających

W dniu 1 marca 2015 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Brójce w okręgach nr 3 i nr 4 w Bukowcu. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Okręg Wyborczy Nr 3

WIRA Wiktor Kamil, lat 19, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Bukowiec - Wygoda - lista nr 1  -  38 głosów

BEDNARZ Marcin Przemysław, lat 42, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Brójce - lista nr 2  -  19 głosów

COMPOREK Magdalena, lat 36, zam. Bukowiec zgłoszona przez KWW Radosława Agaciaka - lista nr 3  -  69 głosów

Okręg Wyborczy Nr 4

DANIELEWICZ Krzysztof Robert, lat 47, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Bukowiec-Wygoda  - lista nr 1  -  12 głosów

KRUPIŃSKA  Anna  Beata, lat 42, zam. Bukowiec zgłoszona przez KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Brójce - lista nr 2  -  5 głosów

BRAUN Andrzej Jan, lat 61, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Radosława Agaciaka - lista nr 3  -  62 głosów

Czytaj więcej o: Wyniki wyborów uzupełniających Wyniki wyborów uzupełniających
23 lutego 2015

Zielona energia

Gmina Brójce otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi na zadanie:
"Zielona energia - program edukacyjny na temat Odnawialnych Źródeł Energii dla dzieci z Zespołu Szkół w Kurowicach, filii Szkoły Podstawowej w Kurowicach z/s w Woli Rakowej".
W ramach zadania zorganizowane zostaną wycieczki dla dzieci związane z edukacją ekologiczną oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, nagrody.
Koszt całkowity zadania: 20.921,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  18.371,00 zł

Czytaj więcej o: Zielona energia
6 lutego 2015

V zwyczajna sesja Rady Gminy Brójce

W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Brójce, której najważniejszym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2015 r. Budżet został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy z uwzględnieniem poprawek zaproponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy.
Tegoroczny budżet przewiduje stosunkowo wysoki udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków, bo na kwotę 17,6 mln zł  dochodów ogółem na inwestycje przeznaczono 5,4 mln zł.
Na sesji Rada Gminy przyjęła również uchwałę w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Czytaj więcej o: V zwyczajna sesja Rady Gminy Brójce