Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacje z naszej gminy

2 marca 2015

Wyniki wyborów uzupełniających Wyniki wyborów uzupełniających

W dniu 1 marca 2015 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Brójce w okręgach nr 3 i nr 4 w Bukowcu. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Okręg Wyborczy Nr 3

WIRA Wiktor Kamil, lat 19, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Bukowiec - Wygoda - lista nr 1  -  38 głosów

BEDNARZ Marcin Przemysław, lat 42, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Brójce - lista nr 2  -  19 głosów

COMPOREK Magdalena, lat 36, zam. Bukowiec zgłoszona przez KWW Radosława Agaciaka - lista nr 3  -  69 głosów

Okręg Wyborczy Nr 4

DANIELEWICZ Krzysztof Robert, lat 47, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Bukowiec-Wygoda  - lista nr 1  -  12 głosów

KRUPIŃSKA  Anna  Beata, lat 42, zam. Bukowiec zgłoszona przez KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Brójce - lista nr 2  -  5 głosów

BRAUN Andrzej Jan, lat 61, zam. Bukowiec zgłoszony przez KWW Radosława Agaciaka - lista nr 3  -  62 głosów

Czytaj więcej o: Wyniki wyborów uzupełniających Wyniki wyborów uzupełniających
23 lutego 2015

Zielona energia

Gmina Brójce otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi na zadanie:
"Zielona energia - program edukacyjny na temat Odnawialnych Źródeł Energii dla dzieci z Zespołu Szkół w Kurowicach, filii Szkoły Podstawowej w Kurowicach z/s w Woli Rakowej".
W ramach zadania zorganizowane zostaną wycieczki dla dzieci związane z edukacją ekologiczną oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, nagrody.
Koszt całkowity zadania: 20.921,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi:  18.371,00 zł

Czytaj więcej o: Zielona energia
6 lutego 2015

V zwyczajna sesja Rady Gminy Brójce

W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Brójce, której najważniejszym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2015 r. Budżet został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy z uwzględnieniem poprawek zaproponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy.
Tegoroczny budżet przewiduje stosunkowo wysoki udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków, bo na kwotę 17,6 mln zł  dochodów ogółem na inwestycje przeznaczono 5,4 mln zł.
Na sesji Rada Gminy przyjęła również uchwałę w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Czytaj więcej o: V zwyczajna sesja Rady Gminy Brójce
29 stycznia 2015

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

1. W otwartym konkursie ofert została zgłoszona jedna oferta.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert:
Nazwa oferenta: GLKS „MIAZGA” Brójce
Nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym, organizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży
Wysokość przyznanych środków publicznych: 36 000 zł.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
23 stycznia 2015

Dostawa oleju napędowego dla Gminy Brójce

Informujemy, że Wójt Gminy Brójce w dniu 8.01.2015r. podpisał umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na dostawę oleju napędowego z przeznaczeniem dla Urzędu Gminy Brójce (na potrzeby dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Brójce) oraz Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach. Olej napędowy w tym roku będzie dostarczała firma:  PETROJET Sp. z o.o., ul. Kieszek 52, 26-670 Pionki

Czytaj więcej o: Dostawa oleju napędowego dla Gminy Brójce