„Sąsiedzki” budżet obywatelski województwa łódzkiego. Warto głosować!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2017

Do 22 października można głosować na projekty w budżecie obywatelskim samorządu województwa łódzkiego. Dwa projekty zwane także zadaniami są szczególnie interesujące. Kwota, którą przeznaczono na te zadania przekracza360 000zł! Ich realizacja już 2018 roku
Pierwszy z nich to „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na skrzyżowaniu DW 714 z drogą powiatową 2922 E w miejscowości Kalino”.
Drugi jest „po sąsiedzku”: „Dzień sąsiada z gwiazdami - dobrosąsiedzki piknik kulturalno-sportowy gmin powiatu łódzkiego – wschodniego w Rzgowie”.

 Film promujący "sąsiedzkie" projekty można zobaczyć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=2duU4-hit3I&feature=share

Projekt  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na skrzyżowaniu DW 714 z drogą powiatową 2922 E w miejscowości Kalino” ma kod: PD 303  ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu DW714 z drogą powiatową 2922E w miejscowości Kalino poprzez wybudowanie przejścia dla pieszych i chodnika w obrębie tego skrzyżowania. Jak wiadomo, skrzyżowanie to należy do szczególnie niebezpiecznych. Dochodzi tutaj do wielu zdarzeń drogowych oraz śmiertelnych potrąceń pieszych. Ostatnio na tym skrzyżowaniu zainstalowano znak „STOP”, ale dla bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu można zrobić znacznie więcej. Zatem – głosujmy na to zadanie.

Zadanie  pod tytułem „Dzień sąsiada z gwiazdami - dobrosąsiedzki piknik kulturalno-sportowy gmin powiatu łódzkiego – wschodniego w Rzgowie” (kod: PD 300) promuje wzmocnienie sąsiedzkiej życzliwości i solidarności gmin powiatu łódzkiego-wschodniego dla lepszej współpracy w przyszłości. Święto ma integrować mieszkańców, a także promować dorobek kulturalny oraz lokalne osiągnięcia sportowe poszczególnych gmin. Atrakcją pikniku będzie występ gwiazdy muzyki pop oraz wizyta zawodników różnych dyscyplin sportowych. Gry i zabawy dla dzieci zorganizują animatorzy. Uczestnicy pikniku będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej.

Obydwa projekty są w subregionie południowym o symbolu: PD

Głosujmy i zachęcajmy do promowania głosowania na te dwa  projekty wśród rodziny i znajomych, którzy mieszkają w innych regionach województwa, aby oddali głosy właśnie na te zadania. Warto bowiem wspierać dobre pomysły.

Karty do głosowania są do pobrania w załączniku, a po wypełnieniu można je oddać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brójcach.

Wypełnioną kartę do głosowania można także:

- złożyć w jednym z wyznaczonych punków do głosowania (lista punktów dostępna jest na stronie:

https://bo.lodzkie.pl/)

albo

- przekazać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź), z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Należy jej udzielić poprzez wypełnienie oświadczenia oznaczonego „*”.

Można także głosować metodą on-line, za pośrednictwem strony:  https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Pamiętajcie - jedna osoba może zagłosować tylko jeden raz! Trzeba się zatem zdecydować czy głos będzie oddany metodą on-line czy tradycyjną poprzez wypełnienie karty do głosowania.

Zasady głosowania:

- głosować można tylko 1 raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania;

- głosować można maksymalnie na trzy zadania zaznaczając je na jednej karcie;

- głosujący przyznaje wybranym propozycjom zadań 3 punkty, 2 punkty lub 1 punkt, gdzie 3 punkty przyznaje się propozycji zadania, którą popiera się najbardziej, a 1 punkt - propozycji zadania, którą popiera się najmniej spośród wybranych;

- głosować można na zadania z wybranego (jednego) subregionu; możliwe jest oddanie głosu na zadania zgłoszone do innego subregionu niż subregion zamieszkania głosującego.

Twój głos będzie nieważny, gdy:

- oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;

- karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia zadań;

- karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;

- karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż trzech zadań;

- jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;

- oddany został przed 1 października 2017 r. lub po 22 października 2017 r.;

- został oddany na zadania z więcej niż jednego subregionu.

Karta do głosowania i inne szczegóły w załącznikach i na:

www.bo.lodzkie.pl

 

Pliki do pobrania