Dofinansowanie projektów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które będą realizowały zadania z zakresu:
1.    rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom
2.    rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  10 012 643,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:
- w przypadku realizacji pierwszego typu projektu - 95,00%,
- w przypadku realizacji drugiego typu projektu – 90,00%,
- w przypadku realizacji zarówno pierwszego jak i drugiego typu projektu – 90,00%.
 
Kto może otrzymać dofinansowanie?
•    Instytucje pomocy i integracji społecznej,
•    Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
•    Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
•    Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
•    Podmioty lecznicze.
Termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 30 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
•    za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
•    osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
Pokój 1.03, 1.04, I piętro

Numer naboru: RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17

Więcej informacji o konkursie na:

http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00117-ogloszony-w-dniu-31-maja-2017-r-w-ramach-poddzialania-ix-2-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-zit/

 

 

Autor: B.M.

Pliki do pobrania